KONKURS

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz

II Konkurs plastyczny
Moje Marzenie
edycja 2017

Wyniki

I miejsce
Karolina Kiełtyka, lat 7, Grodzisk M. SP 6

II miejsce

Maja Frątczak, lat 7, Grodzisk M. SP 6

III miejsce

Nikola Mikołajczyk, lat 7, Grodzisk M. SP 6

WYRÓŻNIENIE

Ewa Radziak, lat 7, Grodzisk M. SP 6

WYRÓŻNIENIE

Lena Kaczmarska, lat 6, Grodzisk M. SP 6

GŁOSOWANIE I WYNIKI
Kliknij na Kopernika i zagłosuj w wybrany nr pracy

2) Dodatkowo można zagłosować wysyłając na adres organizatora kymen@onet.pl email z dowolnie podzielonymi 5 głosami na wybrane prace. Np.: nr 6 – 2 pkt nr 9 – 2 pkt nr 12 – 1 pkt Głosy zostaną doliczone przez organizatora do ogólnego głosowania. Wysłanie głosów oznacza zgodę na otrzymywanie informacji na podany adres email informacji o działaniach związanych z akcją „Zamień zło na dobro” jej promocją i marketingiem. Wśród adresów po osiągnięciu odpowiedniej ich ilości, uzyskanych we wszystkich działaniach, będą losowane upominki i nagrody. Szczegółowe informacje zostaną przesłane w późniejszym terminie.

Konkurs plastyczny

Moje Marzenie

edycja 2016

Wyniki konkursu

I miejsce 
nr 6. Julia Kosińska, lat 7, Grodzisk M. SP 6 - 289 gł.
II miejsce
nr 16. Sara Wiśniewska, lat 7, Ełk - 243 gł.
III miejsce
nr 15. Julia Nowak, lat 13, Ełk - 85 gł.
 IV miejsce
 nr 8. Olek Brzeziński, lat 7, Grodzisk M. SP 6 - 43 gł.
 
nr 5. Magdalena Godlewska, lat 6, Grodzisk M. SP 6 - 4 gł.
nr 7. Zosia Kiljańska, lat 6, Grodzisk M. SP 6 - 4 gł.
nr 1. Paulina Ołdak, lat 7, Grodzisk M. SP 6 - 3 gł.
nr 9. Nikola Mikołajczyk, lat 6, Grodzisk M. SP 6 - 3 gł.
nr 11. Maja Wilczyńska, lat 6, Kozerki SP 6 - 3 gł.
nr 14. Maja Bury, lat 6, Grodzisk M. SP 6 - 3 gł.
nr 2. Patrycja Zdanowska, lat 7, Grodzisk M. SP 6 - 2 gł.
nr 3. Nikola Kakietek, lat 6, Grodzisk M. SP 6 -2 gł.
nr 10. Karolina Kiełtyka, lat 6, Grodzisk M. SP 6 - 2 gł.
nr 18. Paulina Ołdak, lat 7, Grodzisk M. SP 6 - 2 gł.
nr 4. Julia Szymańczak, lat 6, Grodzisk M. SP 6 - 1 gł.
nr 12. Maja Czaplicka, lat 6, Grodzisk M. SP 6 -1 gł.
nr 13. Wiktoria Janiec, lat 9, Grodzisk M. SP 6 -1 gł.
nr 17. Julia Chmielecka, lat 7, Grodzisk M. SP 6 - 1 gł.

Głosów: 692

PRACE KONKURSOWE

(głosowanie od 16 maja do 15 czerwca 2016)

 

Regulamin konkursu

MOJE MARZENIE

edycja 2016
 

 

§ 1. Organizator

1. Organizatorem konkursu jest osoba fizyczna zwana dalej organizatorem.

 

§ 2. Cel Konkursu

1. Celem konkursu jest:

A. popularyzacja sztuk plastycznych,

B. zwrócenie uwagi na problem chorób nowotworowych,

C. pomoc w realizacji marzeń dzieci,

E. głównym celem konkursu jest ”FRAJDA DLA DZIECI”,

E. uczczenie pamięci Lucyny Gawart.

 

§ 3. Przedmiot Konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najpopularniejszej pracy plastycznej na temat Moje Marzenie.

 

§ 4. Uczestnicy Konkursu

1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które są autorami prac i zaakceptowały zasady określone w niniejszym regulaminie.

 

§ 5. Warunki uczestnictwa

1. Do konkursu dopuszcza się prace zaakceptowane przez organizatora i spełniające wymogi regulaminu. Organizator poza kryteriami formalnymi, weźmie pod uwagę staranność i zaangażowanie w wykonanie pracy.

2. Praca powinna być wykonana na papierze A4, w dowolnej technice plastycznej.

3. Zgłoszona praca na konkurs powinna zawierać na odwrocie:

A. Imię i nazwisko autora pracy.

B. Email autora lub osoby reprezentującej autora (nie będzie publikowany)

C. Wiek. Nie dotyczy osób dorosłych.

D. Miejscowość.

E. Informacje o szkole lub organizacji, jeśli mają być podane.

4. Do pracy należy dołączyć zgodę według zamieszczonego wzoru, wydrukowaną lub przepisaną ręcznie i podpisaną przez autora lub opiekuna prawnego.

5. Zgłoszenie pracy na konkurs powinno nastąpić najpóźniej do 15 maja 2016r. włącznie. Prace nadesłane później mogą zostać dopuszczone w trakcie głosowania, co jednak zmniejsza ich szanse na wygraną.

6. Prace konkursowe wraz z załącznikiem o którym mowa należy przesłać na adres organizatora: Krzysztof Gawart ul. Targowa 8 m 9 19-300 Ełk.

7. Prace mogą być przekazane zbiorczo, w jednej kopercie, przez nauczyciela, opiekuna lub innego koordynatora.

A. Wymogi regulaminu, dla prac wysłanych zbiorczo, dotyczą każdej pracy z osobna, a szczególnie dotyczy to wymogu oznaczenia pracy i podania danych autora.

8. Prace mogą być przekazane w inny sposób podany w ogłoszeniach.

9. Jeżeli nazwisko ma byś niewidoczne proszę to zaznaczyć, dopisując przy nazwisku autora - nie do publikacji.

10. Dla prac o sporych walorach artystycznych możliwe jest warunkowe dopuszczenie ich anonimowo. Z zastrzeżeniem; że przy nieoznaczeniu autora lub kontaktu mailowego mogą one być nieuwzględnione w podziale nagród, mimo wysokiego miejsca.

 

§ 6. Sposób wyłonienia zwycięzców

1. Fotografie przekazanych prac zostaną umieszczone na stronie organizatora i zostanie umożliwione głosowanie na wybraną pracę.

2. Głosowanie będzie trwało od 16 maja do 15 czerwca 2016r.

3. Wszelkie próby wykorzystania technik komputerowych do sztucznego uzyskania głosów mogą skutkować wycofaniem pracy z konkursu lub anulowaniem głosów usyskanych w nieprawidłowy sposób.

4. Laureaci poprzednich edycji, osoby i instytucje zaproszone do Jury mogą dostać dodatkową pulę głosów uwzględnioną w ostatecznym głosowaniu.

5. Zwycięzców wyłania się na podstawie uzyskanej, w oznaczonym okresie przeprowadzania konkursu, ilości głosów z zastrzeżeniem § 5. pkt 7 i § 7 pkt 2

 

§ 7. Jury

1. Jury w rozumieniu niniejszego konkursu nie jest ciałem stałym.

2. Członkostwo w jury może dotyczyć osoby fizycznej, instytucji lub firmy.

3. Przynależność do niego powstaje w wyniku zaakceptowania propozycji organizatora, uczestniczenia w Jury.

4. Członkowi Jury organizator przyznaje pulę głosów do rozdzielenia, w dowolny sposób, spośród prac konkursowych.

5. Jeśli nie będzie wymieniona ilość głosów przyznana konkretnej pracy, będzie to traktowane jako przyznanie jej 1-go głosu. Głosy Jury będą liczone w kolejności wymienienia prac do wyczerpania limitu przyznanych głosów.

6. Skład Jury będzie podany na osobnej podstronie organizatora.

 

§ 8. Nagrody

1. W Konkursie przewidziane są nagrody w wysokości:

Za 1 miejsce - 100 zł.

Za 2 miejsce - 60 zł.

Za 3 miejsce - 40 zł.

- Inne upominki i gadżety 

- Publikacja prac na stronie internetowej organizatora.

- Organizator będzie starał się nakłaniać osoby fizyczne i podmioty prawne do pomocy w realizacji marzeń autorów prac. Zwłaszcza prac wysoko ocenionych. Oczywiście chodzi tylko o marzenia możliwe do spełnienia i tylko o upublicznienie marzenia autora pracy. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród lub ich ograniczania w przypadku, gdy ilość prac będzie mniejsza niż 10.

3. W konkursie mogą być przyznane inne nagrody i upominki przekazane przez fundatorów. 

A. mogą one być przyznane na innych zasadach, uzgodnionych z fundatorem nagrody. np. może obowiązywać kryterium wiekowe itp.

B. osoby, które nie podały wieku, w procesie ustalania laureatów, traktowane są jako osoby dorosłe.

C. przy równorzędności nagród, autorowi pracy o większej ilości głosów, przysługuje pierwszeństwo wyboru nagrody.

 

§ 9. Ogłoszenie wyników i przekazanie nagród

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 20 czerwca 2016 r.

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w drodze publikacji komunikatu na stronie głównej serwisu internetowego organizatora pod adresem www.kymen.pl/

3. Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu organizator wyśle pocztą elektroniczną stosowne zawiadomienia.

4. Nagrody, o których mowa w § 6, zostaną przekazane niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu na wskazane przez laureatów rachunki bankowe.

5. W uzasadnionych wypadkach nagrody mogą być przekazane w inny sposób.

 

§ 10. Kwestie prawne

1. Wszelkie materiały związane z konkursem przekazane organizatorowi przez uczestników nie podlegają zwrotowi.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o laureatach konkursu, a także informacji o temat nagrodzonych prac.

3. Prace mogą być oznaczone logo organizatora.

4. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie. 

5. Regulamin konkursu jest udostępniony na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.kymen.pl/konkurs.

6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji celów konkursu oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie. Innego wykorzystania prac w ramach organizowania konkursu i realizacji wymienionych celów konkursu. 
 
7. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
 
8.  Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 

B) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

C) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

 

2. Organizator jest uprawniony do zmian postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej organizatora pod adresem www.kymen.pl/konkurs. 

 
 


 


 
 
Załącznik nr 1 (dla osób niepełnoletnich)
do Regulaminu konkursu Mam Marzenie.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: …………………………………………(Imię i Nazwisko)
w konkursie plastycznym „Moje Marzenie”
Oświadczam, że przekazuję prawa autorskie do jego pracy wykonanej w ramach konkursu. Za przekazanie praw nie przysługuje mi wynagrodzenie. Równocześnie wyrażam zgodę do publikowania i przetwarzania  danych osobowych dziecka w ramach organizowania konkursu i realizacji wymienionych celów konkursu.
……………………………. ……………………………………..
miejscowość, data podpis osoby upoważnionej

 

 

Załącznik nr 2 (dla osób pełnoletnich)
do Regulaminu konkursu Mam Marzenie.

Oświadczam, że przekazuję prawa autorskie do pracy wykonanej w ramach konkursu „Moje Marzenie”. Za przekazanie praw nie przysługuje mi wynagrodzenie.
Równocześnie wyrażam zgodę do publikowania i przetwarzania moich danych osobowych w ramach organizowania konkursu i realizacji wymienionych celów konkursu.
……………………………. ……………………………………..

miejscowość, data podpis autora pracy
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem